Uitspraak Arbitragecommissie KNVB: Eiting en Volendam zullen moeten onderhandelen

De zomerse transferperiode waar spelers van club kunnen wisselen in de voetbalwereld loopt ten einde en dat betekent transferperikelen. De meest besproken transfer in Nederland betreft ongetwijfeld de mislukte transfer van Carel Eiting van Volendam naar FC Twente. Partijen eindigden bij de Arbitrage Commissie van de KNVB. Eiting vond dat Volendam hem voor een gelimiteerde transfersom naar FC Twente diende te laten vertrekken. Volendam dacht daar anders over, waarop Eiting naar de Arbitrage Commissie stapte. De Arbitrage Commissie van de KNVB oordeelt in haar uitspraak van 22 augustus 2023 dat Eiting zich onvoldoende heeft ingespannen voor een zo hoog mogelijke transfersom, terwijl hij dat wel met Volendam was overeengekomen.

Waar gaat dit geschil tussen Eiting en Volendam over?

Het geschil tussen Eiting en Volendam draait om de uitleg van het contract van Eiting bij Volendam. Uit de uitspraak van de Arbitrage Commissie maak ik op dat Eiting meent dat zijn contract een gelimiteerde transfersom bevat. Volendam meent kort gezegd dat Eiting zich niet aan diverse contractuele afspraken heeft gehouden, zodat van een gelimiteerde transfersom geen sprake is. Ook speelt er nog een door vele media besproken optie waarmee Volendam het contract eenzijdig kon verlengen. Deze optie speelt bij de uitleg van de gelimiteerde transfersom geen rol. De optie zal ik in dit blog dus niet bespreken.

Wat stond er in het contract van EIting?

Eiting en Volendam hadden een speciale bijlage (een addendum) gemaakt bij het spelerscontract. In deze bijlage hebben zij duidelijk gemaakt dat (ondanks het meerjarige contract) het de bedoeling was dat Eiting slechts één seizoen bij Volendam zou spelen. Hij zag de club als een springplank. Wanneer Eiting na één seizoen verkocht zou worden, zou Volendam – in principe – akkoord gaan met een gelimiteerde transfersom.

De gelimiteerde transfersom bestaat uit een rekenkundige formule. De uitkomst komt erop neer dat Eiting als het ware een jaar “gratis” voor Volendam zou hebben gevoetbald. Volendam zou dan uit de kosten zijn. Partijen spraken echter ook af dat Eiting zich zou moeten inspannen voor een zo hoog mogelijke transfersom en hij de gelimiteerde transfersom geheim zou houden (“totale discretie”) om Volendam niet bij voo

Daarom hanteren belde Partijen het basisprincipe dat alles in een ieders macht zal worden aangewend om gezamenlijk tot een maximale transfersom te komen, vanuit de mogelijkheden en binnen de begrenzingen van de voetbalmarkt (vraag en aanbod);

Eiting en FC Twente

Medio juli 2023 berichtte de vader van Eiting aan Volendam dat Eiting eruit zou zijn met FC Twente. Eiting verzoekt Volendam om de afrekening van de transfersom in orde te maken. Volendam zou op dat moment nog niet zijn benaderd door FC Twente. De Arbitrage Commissie oordeelt dat Eiting het daarmee deed voorkomen dat slechts de gelimiteerde transfersom zou moeten worden berekend en dat geen onderhandelingen tussen Volendam en Twente hoefden plaats te vinden. Dat is volgens de Arbitrage Commissie niet juist.

Oordeel Arbitrage Commissie

De Arbitrage Commissie laat in het midden of Eiting de geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. Zij vond daarvoor geen bewijs. Zij oordeelt echter wel, dat mocht Eiting deze hebben geschonden, van Volendam niet kan worden gevergd dat zij meewerkt aan de transfer.

Omdat niet duidelijk is of de geheimhoudingsclausule is geschonden, doet de Arbitrage Commissie de zaak af op de inspanningsverplichting om een zo hoog mogelijke transfersom te realiseren. De Arbitrage Commissie oordeelt dat door eerst met FC Twente te onderhandelen en pas op het moment dat hij eruit was met FC Twente, Volendam te informeren, Eiting deze inspanningsverplichting heeft geschonden.

Door echter eerst met FC Twente te onderhandelen en — op hoofdlijnen — afspraken te maken over de arbeids- en overige voorwaarden van Eiting en vervolgens pas Volendam te informeren, met de mededeling op 16 juli - “we zijn er wel uit” – heeft Eiting zich naar het oordeel van de Arbitragecommissie te zeer onttrokken aan de volgens het Addendum ook op hem rustende inspanningsverplichtingen. Temeer immers, omdat FC Twente reeds in het (eerste) aanbod aan Eiting de maximale transfersom expliciet benoemde, is aannemelijk te achten dat de transfersom enerzijds en de overige financiële elementen van de mogelijke overeenkomst tussen Eiting en FC Twente anderzijds (ten minste in zekere zin) als communicerende vaten zijn te beschouwen.

Arbitrage Commissie wijst vorderingen Eiting tegen Volendam af

Omdat Eiting zich onvoldoende zou hebben ingespannen om een zo hoog mogelijke transferopbrengst te realiseren, wijst de Arbitrage Commissie de vorderingen van Eiting af. Hij blijft speler van Volendam. Wel geeft de Arbitrage Commissie alle partijen, dus ook FC Twente, mee dat deze zich jegens elkaar actief en constructief moeten opstellen om een transfer te bewerkstelligen, die recht doet aan de marktwaarde van Eiting.

Inmiddels is duidelijk dat ondanks financiële concessies van Eiting en FC Twente Volendam volgens Eiting onvoldoende zou meewerken aan een transfer. Eiting heeft daarom een nieuwe arbitrageprocedure aangekondigd. Deze zal snel moeten dienen, de transfermarkt sluit immers al op 1 september 2023.

Op dit blog houd ik je op de hoogte!